គុណតម្លៃ

ភាពស្មោះត្រង់សុចរិតភាព ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្ដល់សេវាកម្មច្បាប់ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ចំពោះអតិថិជន។  ការតាំងចិត្តអនុវត្តការងាររបស់អតិថិជនឲ្យមានភាពជោគជ័យ និងការក្សានូវស្ដង់ដាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង គឺជាអ្វីដែល ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ ចង់បាន។