វិស័យអចលនទ្រព្យ និងការសាងសង់

វិស័យអចលនទ្រព្យ និងការសាងសង់ៈ  ទាក់ទងនឹងវិស័យនេះ  ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ ផ្ដល់នូវសេវាកម្ម ដូចជា  ការពិគ្រោះច្បាប់ទាក់ទងនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យ  និងការសាងសង់ ការបំពេញបែបបទសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់  ប្រតិបត្តិការទិញលក់ហ៊ុន ការចុះបញ្ជីដីធ្លី ការតាក់តែងកិច្ចសន្យាសាងសង់ និងការតាក់តែងកិច្ចសន្យាជួលអចិន្ត្រៃយ៍។ 


Share This