ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការៈ  ជានិច្ចកាល ការចរចា គឺជាជំហានដំបូងមុនឈានដល់ដំណើរការវិវាទ។ ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ ត្រូវបានអតិថិជនរបស់ខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ថា ឈានមុខគេចំពោះការងារដែលបានបំពេញ។ ជាមួយនិងក្រុមមេធាវី និងទីប្រឹក្សា ដែលមានបទពិសោធន៍ ការពិគ្រោះយោបល់របស់យើង នឹងផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ  ដែលយើងគិតថា ជាមធ្យោបាយដ៍ល្អប្រសើរ អាចឈានទៅដល់លទ្ធផលគាប់ចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះៗ។ អ្នកនឹងមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀត ជាមួយនិងយើង ដូចដែលអតិថិជនរបស់យើងបានជួប។


Share This