ការសុំទិដ្ឋការ អន្តោប្រវេសន៍ និងការរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេ

ការសុំទិដ្ឋការ អន្តោប្រវេសន៍  និងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេៈ  ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ មានផ្ដល់នូវសេវាកម្មបន្ថែមមួយចំនួន ដូចជា  ការបំពេញបែបបទសុំទិដ្ឋាការ    ការបំពេញបែបបទសម្រាប់អន្ដោប្រវេសន៍      ការរៀបចំឯកសាររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ រវាងពលរដ្ឋខ្មែរ  និងជនជាតិបរទេស  ឬពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេស  ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេស    ឬពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេស ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេស និងការរៀបចំបែបបទបង្កើតស្មុំកូន។


Share This