វិស័យការងារ

វិស័យការងារៈ  ការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើជាតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គល  និងនិយោជក  kក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ មានបទពិសោធន៍ពេញលេញ ក្នុងជំនាញខាងលើនេះ។  កិច្ចការរបស់យើងផ្ដោតសំខាន់លើវិវាទការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា  ដែលរួមមាន  ប័ណ្ណអនុញ្ញាតការងារ បែបបទសុំទិដ្ឋការការងារ អនុញ្ញាតច្បាប់ការងារ កូដកម្ម ឡុកអៅ ការសម្រុះសម្រួល  ការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមbប្រឹក្សារអាជ្ញាកណ្ដាល ការតាក់តែងកិច្ចសន្យាការងារ និងអង្គេតផ្សេងៗទៀតទាក់ ទងនឹងជំនាញនេះ។


Share This