លោក ខូវ ពេជ្រ

លោកមេធាវី ខូវ ពេជ្រ (ដៃគូ) ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិជ្ជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់ជាមេធាវីដែលមានជំនាញខាងប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងទិដ្ឋការ ការរៀបបែបបទស្មុំកូននិងអន្ដោប្រវេសន៍។

Share This