ការអង្កេតក្រុមហ៊ុន

ការអង្កេតក្រុមហ៊ុនៈ បទល្មើសពាណិជ្ជកម្មកំពុងមានច្រើន ប៉ុន្តែ វាមិនមែនជាកង្វល់សម្រាប់អតិថិជនរបស់ ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ ឡើយ ក្នុងនាមជាការិយាល័យមេធាវីដែលមានជំនាញពាណិជ្ជកម្មមួយ យើងបានជួយការពារផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គភាព ដោយការផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្ដោតលើភាពប៉ិនប្រសប់ ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការងារ ដើម្បីចេញ Due Diligence និង Legal Opinion។ 


Share This