ការបញ្ចូល និងការទិញភាគហ៊ុន

ការបញ្ចូល និងការទិញភាគហ៊ុនៈ  ការបញ្ចូលគ្នា  និងការទិញភាគហ៊ុន  គឺជាទិដ្ឋភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្ដក្រុមហ៊ុន  ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម  និងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការទិញលក់  ការបែងចែក និងការបញ្ចូលគ្នានៃក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នា  និងនីតិបុគ្គលស្រដៀងគ្នា  ដែលអាចជួយឲ្យសហគ្រាសរីកចម្រើនឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន  ឬទីតាំងដើម  ឬវិស័យថ្មី  ឬច្បាប់ថ្មី។ យើងដើរតួនាទីជាតំណាងក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ និងការដាក់ទីតាំងចាំបាច់  ដោយពុំចាំបាច់បង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធ  ឬការចូលហ៊ុនគ្នា។  ដោយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ ជាច្រើន ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ ក្នុងការផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពច្បាប់គ្រប់វិស័យ ទាក់ទងនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់នៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច​  ជាពិសេស ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។


Share This