សេវាកម្ម

ការសុំទិដ្ឋការ អន្តោប្រវេសន៍ និងការរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេ

ការសុំទិដ្ឋការ អន្តោប្រវេសន៍  និងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេៈ  ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ មានផ្ដល់នូវសេវាកម្មបន្ថែមមួយចំនួ ...

មើលបន្ត ->

វិស័យអចលនទ្រព្យ និងការសាងសង់

វិស័យអចលនទ្រព្យ និងការសាងសង់ៈ  ទាក់ទងនឹងវិស័យនេះ  ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ ផ្ដល់នូវសេវាកម្ម ដូចជា  ការពិគ្រោះច្ប ...

មើលបន្ត ->

ការបញ្ចូល និងការទិញភាគហ៊ុន

ការបញ្ចូល និងការទិញភាគហ៊ុនៈ  ការបញ្ចូលគ្នា  និងការទិញភាគហ៊ុន  គឺជាទិដ្ឋភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្ដក្រុមហ៊ុន  ក្រ ...

មើលបន្ត ->

ការពិគ្រោះច្បាប់

ការពិគ្រោះច្បាប់ៈ  យើងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ច្បាប់ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត  និងជំនួយផ្នែកច្បាប់គ្រប់វិស័យ  ដល់អតិថិជនរបស ...

មើលបន្ត ->

វិស័យការងារ

វិស័យការងារៈ  ការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើជាតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គល  និងនិយោជក  kក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ មានបទពិសោធន៍ពេញលេញ ...

មើលបន្ត ->

ការអង្កេតក្រុមហ៊ុន

ការអង្កេតក្រុមហ៊ុនៈ បទល្មើសពាណិជ្ជកម្មកំពុងមានច្រើន ប៉ុន្តែ វាមិនមែនជាកង្វល់សម្រាប់អតិថិជនរបស់ ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ ឡើយ ក្ន ...

មើលបន្ត ->

ក្រុមហ៊ុន និងពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមហ៊ុន និងពាណិជ្ជកម្មៈ ទាក់ទងនឹងជំនាញនេះ យើងផ្ដល់សេវាកម្មច្បាប់ដូចជា ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ការរៀបចំបែបបទព ...

មើលបន្ត ->

ការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម

ការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មៈ ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ មានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម។ យើងធ្លា ...

មើលបន្ត ->

ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការៈ  ជានិច្ចកាល ការចរចា គឺជាជំហានដំបូងមុនឈានដល់ដំណើរការវិវាទ។ ក្រុមមេធាវីខេមរិន្ទ ត្ ...

មើលបន្ត ->