ការពិគ្រោះច្បាប់

ការពិគ្រោះច្បាប់ៈ  យើងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ច្បាប់ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត  និងជំនួយផ្នែកច្បាប់គ្រប់វិស័យ  ដល់អតិថិជនរបស់យើងទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ។  យើងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន ដើម្បីឲ្យពួកគេវាយតម្លៃនូវជម្រើសរបស់គេ នៅក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះ យើងចរចាក្នុងនាមអតិថិជន  យើងតាក់តែងលិខិត  និងឯកសារគតិយុត្ត។ 


Share This